iBarge is een onderdeel van Aspect ICT. 

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring en het privacybeleid laten we u weten welke gegevens we gebruiken en waarvoor we deze gegevens nodig hebben. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens niet zomaar. Aspect ICT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie, het verstrekken van een dienst, product of abonnement of het afhandelen van een sollicitatie.
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn. Voor het leggen van contact met u of voor klantentevredenheidsonderzoek ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden alleen in die gevallen waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. 
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we de techniek van cookies. 

Aspect ICT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Aspect ICT B.V.. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Aspect ICT B.V. adviseert, installeert en beheert ICT omgevingen, software en telecomdiensten. Van de volgende categorieën betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt:
Persoonsgegevens van prospects, klanten, leveranciers, eigen medewerkers en sollicitanten. 

Bij gebruik van onze diensten en websites en/of afname van onze producten, diensten en abonnementen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten u gebruikt en via ons afneemt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u gegevens aan ons heeft verstrekt verwerkt Aspect ICT B.V. gegevens van u. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • CV
 • Identiteitsbewijs;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • IBAN;
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier;
 • Inloggegevens;
 • Leeftijd;
 • Opleidingsniveau.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Aspect ICT B.V.;

 • U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor bepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Aspect ICT B.V. worden verwerkt.

DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Aspect ICT verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van personen met informatieverzoeken via telefoon, e-mail en/of websites wordt periodiek verwijderd. Indien u een bezoek brengt aan onze websites, ons belt of ons e-mailt kunnen daarbij persoonsgegevens van u worden verwerkt: 

Doeleinden
Aspect ICT B.V. verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het kunnen beantwoorden van uw vraag;

 • Het kunnen verwerken van uw opmerking; 

 • Het aan u kunnen toesturen van gevraagde informatie;

 • Het kunnen sturen van een reminder;

 • Aanmeldingen bijhouden.

Grondslag
Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Aspect ICT B.V. een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat uw verzoek of vraag is beantwoord of uw opmerking is verwerkt. 

GEGEVENS VAN KLANTEN EN CONTACTPERSOON

Indien Aspect ICT B.V. een zakelijke relatie aangaat met een prospect of klant worden daarbij persoonsgegevens verwerkt:

Doeleinden
Aspect ICT B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact, telefonisch of digitaal, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Gebruikersondersteuning: telefonisch of digitaal;

 • Verzending van onze nieuwsbrieven;

Grondslag
Aspect ICT B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten, leveringen en ondersteuning aan klanten en gebruikers te kunnen uitvoeren. 

Bewaartermijn
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Overige persoonsgegevens zullen een jaar na beëindiging van de relatie met onze klanten worden geanonimiseerd.

GEGEVENS VAN LEVERANCIERS

Indien Aspect ICT B.V. een zakelijke relatie aangaat met een leverancier worden daarbij persoonsgegevens verwerkt: 

Doeleinden
Aspect ICT B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het verwerken van facturen;
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk.

Grondslag
Aspect ICT B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren. 

Bewaartermijn
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Overige persoonsgegevens zullen een jaar na beëindiging van de relatie met onze leveranciers worden geanonimiseerd.

GEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Indien we een arbeidsovereenkomst aangaan verwerkt Aspect ICT B.V. persoonsgegevens van u. 

Doeleinden
Aspect ICT B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie.

Grondslag
Aspect ICT B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de arbeidsovereenkomst en -verhouding met medewerkers.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Overige persoonsgegevens zullen een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden geanonimiseerd.

GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Als u bij ons solliciteert, verwerkt Aspect ICT B.V. persoonsgegevens van u. 

Doeleinden 
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder: 

 • Het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;

 • Het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd. 

Grondslag 
Indien u bij ons solliciteert, heeft Aspect ICT een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen. 

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens zullen drie maanden nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren. 

BEVEILIGING 

Aspect ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons klant contact centrum via 0184-675400 of via info@aspect-ict.nl.

GEGEVENS AANPASSEN OF INZIEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aspect-ict.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Aspect ICT zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via 0184-675400 of info@aspect-ict.nl.